Những ngày “Du hoa” (xấu) trong tháng

ebf33d

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tị
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Hợi
 3. Tháng Hai kỵ ngày Dần
 4. Tháng Tám kỵ ngày Thân
 5. Tháng Ba kỵ ngày Hợi
 6. Tháng Chín kỵ ngày Tị
 7. Tháng Tư kỵ ngày Thân
 8. Tháng Mười kỵ ngày Dần
 9. Tháng Năm kỵ ngày Tị
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Hợi
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Dần
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thân
Loading...