Pháp Môn Niệm Phật mới nhất

Загрузка...

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà chúng ta gọi là chư ...

Khai thị niệm Phật của Liên Trì Đại Sư

Người học Phật, không cần phải hình thức trang nghiêm, mà chỉ quý ở chỗ tu hành chơn chất.

Người cư sĩ tại gia ...

Pháp môn một đời thành tựu

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử.

Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu ng ...

Điều thiết yếu khi Niệm Phật

Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ nguyên là việc trọng đại liễu sanh thoát tử nên nói niệm Phật liê ...

Nghi thức niệm Phật hàng ngày
Nghi thức niệm Phật (Tiếng Việt)

Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 5)

81
Một câu A Di Đà
Sốt sắng gắng hoằng thông
Nguyện vào Đại bi thất
Ngồi yên tòa Pháp không.

82 ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 4)

61
Một câu A Di Đà
Môn chỉ quán mầu tròn
Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm
Không xen tạp nối luôn.

62 ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 3)

41
Một câu A Di Đà
Mầu tròn Tam đế lý.
Như ao rất thanh lương
Tợ lửa to thiêu hủy.

42
Một c ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 2)

21
Một câu A Di Đà
Vào tam muội Bảo vương
Như đất đều nâng đỡ
Tợ trời che khắp miền.

22
Một ...

100 Bài Kệ Niệm Phật
100 Bài Kệ Niệm Phật

Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Ðại Sư
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch

01
Một câu A ...