Pháp Môn Niệm Phật mới nhất

Загрузка...

Khai thị Niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không

Học Phật thì phải dùng cái tâm bình thường để học, phải gìn giữ sự bình thường

Nói thật ra, tựa đề kinh Vô Lượng ...

Khai thị về pháp môn niệm Phật của các đại sư

Ở cõi này, kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, tính lại lúc thơ ấu dại khờ, khi già cả suy yếu, lúc đau bịnh, khi ngủ ...

No Image

Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản mà pháp môn tịnh độ y cứu, trong kinh nêu rõ y báo chánh báo của tây phương tịnh độ ...