Quy đổi giờ dương lịch sang giờ Can chi

0c68eff778bf4c3eb5606dde3659b950

Giờ Can Chi

Giờ dương lịch

Giờ Can Chi

Giờ dương lịch

Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

Ngọ

Từ 11 giờ đến 13 giờ

Sửu

Từ 1 giờ đến 3 giờ

Mùi

Từ 13 giờ đến 15 giờ

Dần

Từ 3 giờ đến 5 giờ

Thân

Từ 15 giờ đến 17 giờ

Mão

Từ 5 giò’ đến 7 giờ

Dậu

Từ 17 giờ đến 19 giờ

Thìn

Từ 7 giờ đến 9 giờ

Tuất

Từ 19 giờ đến 21 giờ

Tị

Từ 9 giờ đến 11 giờ

Hợi

Từ 21 giờ đến 23 giờ

* Lưu ý:
Một giờ Can chi (giờ âm lịch) bằng 2 giờ dương lịch. Giờ Can chi chia ra thành đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ. Muốn lấy chính xác giờ Can chi nên lấy giữa giờ. Cụ thể, giờ chính Tý là 0 giờ (24 giờ), giờ chính Ngọ là 12 giờ…

 

Loading...