Ngày “Trung nghi" tránh bàn việc lớn

4787

  1. Tháng Giêng tránh ngày 1 và 21
  2. Tháng Hai tránh ngày 12
  3. Tháng Ba tránh ngày 13
  4. Tháng Tư tránh ngày 14 và 24
  5. Tháng Năm tránh ngày 15 và 25
  6. Tháng Sáu tránh ngày 16 và 26
  7. Tháng Bảy tránh ngày 17 và 27
  8. Tháng Tám tránh ngày 18 và 28
  9. Tháng Chín tránh ngày 19 và 29

* Lưu ý:
– Riêng tháng 11 và tháng 12 không có ngày “Trung nghi” (không phải kiêng).
– Tháng 10 là tiết Đại hàn, kiêng mọi việc lớn.

Loading...