Các giờ xấu cho từng việc cụ thể

be tong

2.1. Giờ “Sát chủ” rất xấu, tránh động thồ, khởi công làm nhà

 1. Tháng Giêng và tháng Bảy: giờ Tý (23 giờ đến 1 giờ sáng).
 2. Tháng Hai và tháng Tám: giờ Sửu (1 giờ đến 3 giờ sáng).
 3. Tháng Ba và tháng Chín: giờ Dần (3 giờ đến 5 giờ sáng).
 4. Tháng Tư và tháng Mười: giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng).
 5. Tháng Năm và tháng Mười một: giờ Thìn (7 giờ đến 9 giờ sáng).
 6. Tháng Sáu và tháng Mười hai: giờ Tị (9 giờ đến 2 giờ sáng).

2.2. Giờ “Thọ tử” đặc biệt xấu, kiêng làm mọi việc quan trọng

 1. Tháng Giêng – Hai: giờ Mão
 2. Tháng Ba – Bảy: giờ Sửu
 3. Tháng Tư – Tám: giờ Thìn
 4. Tháng Năm – Sáu: giờ Tý
 5. Tháng Chín – Mười: giờ Dậu
 6. Tháng Mười một – Chạp: giờ Thân

2.3. Giờ “Trùng tang”

 1. Tháng Giêng – Bảy: giờ Thân và Canh
 2. Tháng Hai – Tám: giờ Mùi và Tân
 3. Tháng Ba – Chín: giờ Tý và Mậu
 4. Tháng Tư – Mười: giờ Bính và Nhâm
 5. Tháng Năm – Mười một: giờ Tị và Đinh
 6. Tháng Sáu – Chạp: giờ Tý và Mậu

2.4. Giờ “Thiên la – Địa võng” xấu

 1. Tháng Giêng – Hai – Ba: giờ Sửu và Mùi
 2. Tháng Tư – Năm – Sáu: giờ Thìn và Tuất
 3. Tháng Bảy – Tám – Chín: giờ Ngọ và Dần
 4. Tháng Mười – Mười một – Chạp: giờ Sửu và Dậu

2.5. Giờ “Tránh khâm liệm” người quả cố

 1. Người chết thuộc các tuổi Thân – Tý – Thìn: tránh giờ Tị
 2. Người chết thuộc các tuổi Dần – Ngọ – Tuất: tránh giờ Hợi
 3. Người chết thuộc các tuổi: Tị – Dậu – Sửu: tránh giờ Dần
 4. Người chết thuộc các tuổi: Hợi – Mão – Mùi: tránh giờ Thân

* Lưu ý:
– Giờ “Khâm liệm” tránh cả chôn cất vào ngày và giờ giống nhau. Ví dụ: các tuổi Hợi – Mão – Mùi tránh cả ngày Thân và giờ Thân. Song tránh giờ là chủ yếu.
“Năm không hằng tháng Tháng không bằng ngày Ngày không hằng giờ”
Ý này dùng cho cả tốt và xấu.

2.6. Giờ “Bạch hổ nhập miếu”, tránh làm việc lớn

 1. Ngày Mậu Thìn: tránh giờ Giáp Tý
 2. Ngày Giáp Tuất: tránh giờ Đinh Sửu và Giáp Thân
 3. Ngày Bính Tuất: tránh giờ Giáp Ngọ
 4. Ngày Kỷ Mùi: tránh giờ Giáp Thìn
 5. Ngày Quý Mão: tránh giờ Nhâm Tuất và Giáp Dần

* Lưu ý:
Muốn biết các giờ này có thể xem ở lịch hàng năm hoặc có thể tự tính theo cách tính can giờ từng ngày: Can giờ bắt đầu từ giờ Tý, căn cứ can giờ Tý (23 – 1 giờ sáng) để tính tiếp.

Cụ thể:

 1. Ngày Giáp và Kỷ đầu giờ là Giáp Tý
 2. Ngày Ất và Canh đầu giờ là Bính Tý
 3. Ngày Bính và Tân đầu giờ là Mậu Tý
 4. Ngày Đinh và Nhâm đầu giờ là Canh Tý
 5. Ngày Mậu và Quý đầu giờ là Nhâm Tý

Ví dụ: ngày Giáp và ngày Kỷ thì giờ đầu là Giáp Tý (23-1 giờ sáng), các giờ tiếp theo là Ất Sửu (1-3 giờ sáng), Bính Dần (3-5 giờ); Đinh Mão (5-7 giờ); Mậu Thìn (7-9 giờ)…

2.7. Giờ “Lôi đả” (giờ sét đánh) cẩn thận trọng khi trời mưa

Ngày Giáp

Giờ Sửu và Ất

Ngày Kỷ

Giờ Tuất – Nhâm – Giáp

Ngày Ất

Giờ Ngọ và Nhâm

Ngày Canh

Giờ Dần – Mậu – Canh

Ngày Bính

Giờ Dậu – Tân – Đinh

Ngày Tân

Giờ Dần – Mậu Canh

Ngày Đinh

Giờ Tý – Canh

Ngày Nhâm

Giờ Tý – Canh

Ngày Mậu

Giờ Tuất – Nhâm – Giáp

Ngày Quý

Giờ Dậu – Tân – Đinh

* Lưu ý: Ngoài các giờ cho Chi còn có các giờ cho Can. Các giờ Chi kết hợp với can phù hợp để có 5 giờ Can Chi. Các giờ cho Can phải tính thêm 6 giờ Can Chi. Do đó có những ngày có tới 17 giờ “Thiên lôi đả”.

2.8. Giờ đặc biệt xấu tính theo ngày

Giờ rất xấu trong ngày

Giờ không vong

Giờ sát chủ

Ngày Giáp – Kỷ

Ngày Ất – Canh

Ngày Bính – Tân

Ngày Đinh – Nhâm

Ngày Mậu – Quý

Giờ Thân và giờ Dậu

Giờ Ngọ và giờ Mùi

Giờ Thìn và giờ Tị

Giờ Dần và giờ Mão

Giờ Tý và giờ Sửu

Giờ Ngọ

Giờ Tị

Giờ Sửu

Giờ Hợi

Giờ Ty

Loading...