Các giờ tốt cho từng việc cụ thể

Horoszkop

 1.1. Giờ “Phúc tinh” tốt cho mọi vỉệc

 1. Ngày Giáp: giờ Dần
 2. Ngày Ất: giờ Hợi, Sửu
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Sửu
 4. Ngày Đinh: giờ Dậu
 5. Ngày Mậu: giờ Thân
 6. Ngày Kỷ: giờ Mùi
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tý
 9. Ngày Nhâm: giờ Thìn
 10. Ngày Quý: giờ Mão

1.2. Giờ Phật lộc” tốt cho thương mại, nhậm chức, nhận việc

 1. Ngày Giáp: giờ Thìn
 2. Ngày Ất: giờ Mão, Tuất
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Thân
 4. Ngày Đinh: giờ Ngọ
 5. Ngày Mậu: giờ Tý, Thìn
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Thân, Tuất
 8. Ngày Tân: giờ Thân, Dậu
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ, Hợi
 10. Ngày Quý: giờ Tý, Thìn

1.3. Giờ “Thiên ất” tốt cho thi cử, nhậm chức

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Tân: giờ Ngọ
 3. Ngày Mậu: giờ Mùi
 4. Ngày Nhâm: giờ Mão
 5. Ngày Canh: giờ Dần
 6. Ngày Quý: giờ Tị

1.4. Giờ tốt cho nhập học, giao dịch

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Ất: giờ Tý
 3. Ngày Bính: giờ Dậu
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mùi
 6. Ngày Kỷ: giờ Thân
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dần
 9. Ngày Nhâm: giờ Mão
 10. Ngày Quý: giờ Tị

1.5. Giờ “Thiên phúc quý nhân” tốt cho việc cầu xin

 1. Ngày Giáp: giờ Dần, Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thìn, Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Dần, Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dậu, Dần
 7. Ngày Canh: giờ Hợi, Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dậu, Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Tuất, Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Ngọ, Tị

1.6. Giờ “Thiên quan quỷ nhân” tốt cho nhậm chức, nhập trường

 1. Ngày Giáp: giờ Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Tị
Loading...