Thần chú

32 quẻ quan thế âm bồ tát

Ngẫm xưa nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ: Mưu sự tại nhân, Thành sự

Tìm hiểu về đại bi tâm và đại bi thần chú

Chú đại bi là gì? Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại

Thần Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi trong các nghi thức tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo kiểu Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt.

Giảng giải Chú Đại Bi (Phần 7)

Cùng xem phần cuối giảng giải Chú Đại Bi để hiểu các câu thần chú cuối cùng trong Chú Đại Bi. 71. Ta bà ha

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả

Giảng giải Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật

Thần Chú Lăng Nghiêm Bằng Tiếng Việt

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật

Giảng giải Chú Đại Bi (Phần 6)

Cùng xem tiếp phần 6 giảng giải Chú Đại Bi để hiểu các câu thần chú thứ 51 đến 70 trong Chú Đại Bi. 51.