Tướng đường chỉ tay sinh lý

Đường sinh lý hỗ trợ cho cá thể đó rất nhiều. Đường này xuất phát từ Gò Sao Thủy vòng cung xuống Gò Thái Âm qua Hỏa tinh âm.

Hoặc chỉ cong ngắn ở Gò Thái Âm (bao lấy Gò này).

benhchitay

–     Đường chỉ sinh lý đậm, sâu rõ là người có linh cảm mạnh mẽ (giác quan thứ 6 hoạt động mạnh như các nhà ngoại cảm).

–     Đường này mờ: Có linh cảm thường hiểu những điều thần bí…, nói những điều linh nghiệm.

–     Đường này ngắn thường có linh cảm về cái gì đó (như sắp có gì xảy ra, có người nhìn trộm, theo dõi v.v…).

–     Đường này dài cong là người giàu óc tưởng tượng, có óc sáng chế, phát minh, sáng tạo nghệ thuật.

Loading...