Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy tỉ tượng

Mơ tỉ tượng

–      Đến huyện lỵ, vào nhà quan thì mơ thấy quan tài.

–      Được tiền: mơ thấy bẩn thỉu.

–      Vinh hiển phú quý thì nằm mơ thấy lên cao.

–      Nằm mơ thấy cá thì mưa.

–      Nằm mơ thấy gọi chó thì được ăn.

–      Nằm mơ thấy áo trắng thì có việc chôn cất.

–      Nằm mơ thấy áo gấm thì được ân sủng.

Nằm mơ thấy gai góc bùn lầy thì mưu không thành

Loading...