Giấc mơ đời xưa báo hiệu điềm lành hay dữ?

Các giấc mơ đời xưa

–      Nằm mơ thấy thiên tử: đại quý, đại cát.

–      Nằm mơ thấy thái tử: đại cát, có tước vương hầu.

–      Nằm mơ thấy nói chuyện với người xưa: thông minh.

–     Nằm mơ thấy đối diện với quan trưởng sử: điềm lành.

–      Nằm mơ thấy vương nữ: đại cát lợi.

–      Nằm mơ thấy gần quan lớn: đại cát.

–      Nằm mơ thấy quan cần gặp: đại cát.

–      Nằm mơ thấy gặp thần nhân, đại cát.

–      Nằm mơ thấy người gọi mình là quan: lành.

–      Nằm mơ thấy sứ quân vào cửa: điềm rất tốt.

–      Nằm mơ thấy vái đại quan: điềm quý, lành, có lợi.

–      Nằm mơ thấy tiên thánh đến nhà: điềm đại cát.

–      Nằm mơ thấy đọc văn xin tha tội: mọi sự đều tốt.

Loading...