Tội lỗi mới nhất

Загрузка...

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo ...