Cách tính nét chữ ký mới nhất

Загрузка...

Cách tính nét của một chữ cái và lưu ý

Cách tính nét

Chữ A tính 3 nét.

Chữ Â tính 5 nét (3 nét của chữ A và 2 nét dấu ^).

Chữ Ă tính 5 nét ...