Bố thí ba la mật mới nhất

Trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo và cũng không có gì là đúng hoàn toàn. mỗi một sự việc đều được đanh giá về ...

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁU !!!
Bạn đang nghèo ư ..?
Bạn đang kém phước. Bạn muốn thay đổi số phận..?
Bạn đa ...

 Từ bi

TỪ BI có thể bị trộn lẫn với khao khát và dính mắc: tình thương của cha mẹ dành co con cái, thì dụ thế, thường ...

Trên đời này có nhiều mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, cần sự giúp đỡ của mọi người. Và việc bạn giúp đỡ, bố thí cho người ...