Tục vào giáp vào xóm làng cho trẻ

Xưa kia một đứa trẻ sinh ra sau khi vào họ, bô” mẹ lie phải có cơi trầu tới trưởng ngõ, trưởng giáp, trưởng xóm để xin cho con vào ngõ, vào giáp, vào xóm (chủ yếu là con trai). Kể từ ngày đứa trẻ đã được vào ngõ, vào giáp, vào xóm thì đứa trẻ đó có bổn phận đóng góp cũng như được hưởng mọi quyền lợi của một người trong ngõ, trong giáp, trong xóm. Riêng vào làng là một việc khá quan trọng ở vùng nông thôn. Đứa trẻ sau khi đã vào họ, vào ngõ, vào xóm, vào giáp rồi, bô mẹ trẻ phải xin cho con vào làng. Đứa con vào làng bô’ mẹ trẻ phải có trầu cau cáo lễ Đức Thành hoàng làng tại đình làng; sau đó phải có trà thuổíc riêng cho ông tiên chỉ hoặc lý trưởng để ghi vào sổ làng.

bi-quyet-giup-me-cham-soc-con-tranh-xa-benh-viem-da-khi-tre-con-nhoVào giáp: Xưa kia một đứa trẻ sinh ra sau khi vào họ, bô’ mẹ của đứa trẻ phải có cơi trầu tói trưởng ngõ, trưởng giáp, trưởng xóm để xin cho con vào ngõ, vào giáp, vào xóm (chủ yếu là con trai). Ke từ ngày đứa trẻ đã được vào ngõ, vào giáp, vào xóm thì đứa trẻ đó phải có bổn phận đóng góp cũng như được hưởng mọi quyển lợi của một người trong ngõ, trong giáp, trong xóm.

Riêng vào làng là một việc khá quan trọng ở vùng nông thôn.
Đứa trẻ sau khi đã vào họ, vào ngõ, vào xóm, vào giáp rồi, bô’ mẹ trẻ phải xin cho con vào làng. Đứa con vào làng thì bô mẹ trẻ phải có trầu cau cáo lễ Đức Thành hoàng làng tại đình làng; sau đó phải có trà thuốc riêng cho ông tiên chỉ hoặc lý trưởng để ghi vào sổ làng.

Loading...