Xem ngày tu tạo sửa chữa

Xem ngày tu tạo sửa chữa nhà ở, chọn ngày tốt sửa chữa nhà ở, ngày tốt tiến hành sửa chữa, ngày tốt bắt đầu tiến hành sửa chữa trong tháng.

Hướng dẫn xem ngày tốt tiến hành tu tạo sữa chữa

- Nhấn Chọn tháng (Dương lịch) bạn muốn xem.
- Nhấn Chọn năm (Dương lịch) bạn muốn xem.
- Nhấn Xem ngày để tiến hành xem ngày tốt để tu tạo sửa chữa trong tháng của năm đó.

Chọn tháng (dương lịch):
Chọn năm:

Các ngày tốt trong tháng để tiến hành tu tạo sửa chữa nhà ở

Âm lịch: tháng Quý Sửu - năm Đinh Dậu

ThứDương lịchÂm lịchNgàyChi tiết
Tháng này không có ngày tốt để tu sửa. Bạn nên tu sửa ở tháng khác

Các ngày trên đây có 2 ngày kế tiếp nhau , và 6 ngày kế tiếp nhau. Vậy tu tạo việc chi phải làm cho xong trong 2 ngày liên tiếp đó ( hay 6 ngày liên tiếp đó) không nên để trễ qua ngày khác. 8 ngày này chính ý là sửa chữa hơn tạo ra vì DU TU là trộm sửa chữa mà. Nếu ta làm lấn qua ngày khác , thì Hung Thần đã xuống trần , e không tốt vậy.