Tướng người sắp chết

Chia sẻ ngay

NHÌN TƯỚNG TRẠNG NGƯỜI SẮP CHẾT

SẼ BIẾT ĐƯỢC VONG LINH THÁC SINH VỀ CÕI NÀO TRONG LỤC ĐẠO

4-28fb5

I.- Có mười lăm (15) tướng trạng phải bị đọa vào địa ngục. Những tướng trạng đó là:

1. Người ấy có cặp mắt hung ác nhìn vợ, chồng, nam nữ quyến thuộc.

2. Hai tay người ấy rờ mò trong hư không.

3. Thiện tri thức dạy bảo không tùy thuận.

4. Buồn tủi, khóc lóc, kêu la, ứa lệ.

5. Lúc tiểu giải và đại tiện không hay, không biết.

6. Nhắm mắt không mở được.

7. Thường che khuất đầu mặt.

8. Ăn uống nằm nghiêng.

9. Thân và miệng hôi thối.

10. Đầu gối không cử động.

11. Sóng mũi nghiêng một bên.

12. Mắt trái máy động.

13. Hai mắt đỏ ngầu.

14. Nằm úp mặt.

15. Thân hình co quắp, nằm nghiêng hông phía trái.

II.- Có tám (8) tướng trạng phải bị thác sinh vào ngạ quỷ. Những tướng trạng đó là:

1. Thích liếm môi.

2. Thân nóng như lửa.

3. Thường hay đói khát.

4. Miệng há không ngậm.

5. Hai mắt khô cằn như chim khổng tước (chim công)

6. Không thể tiểu đại tiện được.

7. Đầu gối chân mặt lạnh trước.

8. Tay mặt thường nắm lại, vì cớ sao? Tâm người đó bỏn xẻn, cho đến nước cũng không bố thí cho người.

III.- Có năm (5) tướng trạng bị thác sanh vào súc sinh. Những tướng trạng đó là:

1. Ái nhiễm chồng, vợ, con cái, muốn nhìn thấy không xa được.

2. Tay chân co quắp lại.

3. Thân ra mồ hôi một phía.

4. Phát ra tiếng nói khô rít.

5. Trong miệng thường có đàm.

IV.- Có mười (10) tướng trạng thác sanh các cõi Trời. Những tướng trạng đó là:

1. Khởi tâm lân mẫn.

2. Phát khởi thiện tâm.

3. Khởi tâm hoan hỷ.

4. Chánh niệm hiện tiền.

5. Không có mùi hôi tanh.

6. Sóng mũi không xiên vẹo.

7. Tâm không phẩn nộ.

8. Tâm không luyến ái vợ, chồng, con cháu, quyến thuộc, tài vật quý báu.

9. Mắt hiện sắc thanh tịnh.

10. Ngữa mặt cười, tưởng nhớ đến cung trời phải đến rước ta.

V.- Có mười (10) tướng trạng thác sanh cõi Người. Những tướng trạng đó là:

1. Sanh thiện tâm, tâm nhu nhuyến, tâm phước đức, tâm hoan hỷ, tâm không phiền muộn, tâm vi tế, tâm phát khởi.

2. Tâm không khổ đau.

3. Ít nói lời nhảm nhí, tâm thường nhớ cha, mẹ.

4. Nơi vợ, chồng, con cái, nam nữ khởi tâm thương xót, xem ngó như thường, không ái, không sân, tai ưa nghe danh tánh của anh em, chị em thân thuộc.

5. Tâm không tán loạn về điều thiện, điều ác.

6. Tâm chánh trực, không siểm khúc.

7. Biết cha mẹ, thân hữu, quyến thuộc đem tâm thiện hộ niệm cho ta.

8. Thấy chỗ chân lý sanh tâm khen và vui.

9. Di chúc gia sự, chỉ rõ nơi chứa cất tài bảo.

10. Khởi tâm thanh tịnh, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đối trước mặt tín tâm quy kính xưng: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già, con nay quy y. Nếu không có đạo Phật trong đời, thời quy hướng ngũ thông Tiên Đạo. (Giáo Lý Bí Mật Thân Trung Ấm – Nguyễn Pram – Trang 96-100)

Năm tiết mục tướng trạng lục đạo hiện ra nơi người sắp chết được ghi ra đầy đủ vừa rồi là trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni, Phật thuyết cho AXÀTHẾ, vị vua mang trọng tội ngỗ nghịch, bất hiếu là bắt giam vua cha mình là vua Tần Bà Sa La vào ngục cho đến chết để đoạt ngôi.

Sau khi nghe xong lời Phật thuyết những tướng trạng lục đạo ấy, vua AXÀTHẾ khởi ý niệm có thực hay hư dối? Đức Phật biết được tâm ý AXÀTHẾ nửa tin, nửa không, liền dùng uy thần lực, khiến cho vua AXÀTHẾ thấy rõ trước mặt nhiều xác thân con người sắp chết đang hiện ra những tướng trạng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người. Cùng lúc đó có vô số các loại địa ngục A tỳ, trong đó những quỷ chúa ra tay trừng phạt. Rồi một quỷ chúa chỉ tay vào mặt vua AXÀTHẾ nói rằng: “Này AXÀTHẾ, ngươi đang mang đại trọng tội giết cha nhà ngươi, sẽ bị vào các địa ngục A tỳ để thụ hình khổ lụy nay mai sau khi ngươi hết phúc cõi trần”.

Đang đối diện trước vô số hình ảnh ba đường ác nói trên, vua AXÀTHẾ quay mặt tìm đường chạy trốn. Nhưng vì cơ thể bị chấn động do quá sợ, mồ hôi toát ra nên ngả quỵ xuống đất trong trạng thái mê man. Khi tỉnh dậy không còn thấy những hình ảnh ác ấy nữa do Phật đã hoàn nhiếp thần lực, chỉ thấy Đức Thế Tôn và chư Thánh Tăng. Đức Thế Tôn liền hỏi rằng:

– Đại vương hướng vào địa ngục, thấy những hình tướng khổ lụy đó như thế nào?

– Bạch Thế Tôn, con đã thấy chỗ nói của Thế Tôn là chơn ngữ, thật ngữ. Từ nay con xin phát lồ ăn năn, sám hối tội lỗi con đã làm. Con xin quy y theo Phật, Pháp, Tăng, nguyện giữ năm giới suốt đời không phạm, tinh tấn tu tập theo Phật pháp, xin nguyện làm các việc lành, dứt trừ tâm ác, xin hồi hướng công đức đến cho tất cả pháp giới chúng sinh, nguyện cho chúng sinh mau chóng thành Phật đạo. (Phỏng theo sách Giáo Lý Bí Mật Về Thân Trung Ấm – trang 101