Dự báo thời khí qua tiếng sấm dậy đầu năm

image-thumb1389925648

Bài phú cổ:
“Sấm dậy Cấn phương được tiền

Sấm dậy Chấn phương nông tai mộc quế

Sấm dậy Tốn phương lắm sâu bệnh

Sấm dậy Ly phương hạn

Sấm dậy Khôn phương đại hoàn tráng

Sấm dậy Đoài phương kim thiết quỹ

Sấm dậy Càn phương quốc dân hữu tai

Sấm dậy Khảm phương mưa nhiều”.

Diễn giải:
Sấm dậy hướng Đông Bắc được mùa

Sấm dậy hướng Đông trồng trọt khó khăn

Sấm dậy hướng Đông Nam nhiều sâu bệnh

Sấm dậy hướng Nam nắng hạn

Sấm dậy hướng Tây Nam sâu bướm nhiều

Sấm dậy hướng Tây khó khăn, phải tiết kiệm

Sấm dậy hướng Tây Bắc nhiều nạn trong nước

Sấm dậy hướng Bắc mưa lụt nhiều.

Loading...