Các giấc mơ báo điềm tốt

Các giấc mơ báo điềm tốt

–      Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử.

–      Nằm mơ thấy trời sáng: vui lớn.

–      Nằm mơ thấy trời: sống lâu.

–      Nằm mơ thấy Đế Thích: đại cát.

–      Nằm mơ thấy trời: được tiền của.

–     Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại quý.

–      Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.

–      Nằm mơ thấy cửa trời thì sống lâu.

–     Nằm mơ thấy trên trời có người xuống trần là điềm đại cát.

–     Nằm mơ thấy cửa trời mở: thế nào cũng có chuyện quân sự.

–      Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử, đại cát.

–      Nằm mơ thấy trời hiện rõ: đại cát đại lợi.

Loading...