Tướng số làm quan mới nhất

Загрузка...

Nhận biết tướng làm quan theo Ma-Y

1. Ấn đường, tiếp Trung chính chung quy có quan quyền. Nghĩa là: Ấn đường rộng rãi cao sáng tiếp Trung chính phía