Tuổi ngọ và tuổi thân có hợp nhau không mới nhất

Hai tuổi này có nhiều điểm tương đồng và có thể gắn kết lâu dài: đều vui vẻ, ham chơi, ưa khám phá và cùng khao khát ...