Tuổi mùi 1967 mệnh gì

Nam Mạng – Đinh Mùi
Sinh năm: 1907, 1967 và 2027
Cung CHẤN. Trực BÌNH
Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông ...