Thông tin về Trí tuệ người xưa

Загрузка...

Thông minh và trí tuệ, sự khác nhau cơ bản

Thông minh là gì? Trí tuệ là gì? Thông minh và trí tuệ nghe có vẻ giống nhau nhưng thực chất có sự khác nhau