Tam hình vận số mới nhất

Загрузка...

Khái niệm Tam hình

Có 10 thiên can: Theo thứ tự từ 1 đến 10 là: Giáp(1), ất (2), bính (3), đinh(4), mậu (5) kỷ (6), canh(7), tân (8), nh ...