Thông tin về Quán thế âm bồ tát thành phật

32 quẻ quan thế âm bồ tát

Ngẫm xưa nay, càn khôn đóng mở huyền diệu trăm điều thành bại không trệch ra khỏi 8 chữ: Mưu sự tại nhân, Thành sự

Sự linh ứng và nhiệm mầu của câu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”

“Nếu nữ nhân thế trần. Mong sinh được nam tử. Hoặc mong con là nữ. Hãy trai tịnh khiết thân. Thường lễ bái Quan Âm.

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại