Phát Nguyện vãng sinh mới nhất

Загрузка...

Phát Nguyện vãng sinh và hồi hướng có rất nhiều linh ứng

Yếu chỉ của môn Tịnh Độ là Tín, Nguyện, Hạnh. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi Cực Lạc có thật ...