Nộp cheo mới nhất

Загрузка...

Lễ nộp cheo, gia tiên

Lễ nộp cheo là khản tiền nhà trai nạp cho làng xã bên nhà gái. Trai gái cùng làng xã lấy nhau cũng phải nạp cheo song ...