Niệm phật mới nhất

Загрузка...

10 công đức niệm Phật

Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

1.- Thường được chư Phật ngày đê ...

Tiêu chuẩn của một người tu hành

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy ...

Niệm Phật giải trừ nghiệp chướng

Pháp môn Tịnh độ, một pháp môn hiện bày bốn chữ ” Tiện lợi- dễ dàng” một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được nhữn ...

Ý nghĩa của việc tu pháp môn Tịnh Độ

10 lý do nên tu pháp môn Tịnh Độ để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

1. Trong các bộ kinh mà Phật Thích Ca tuyên ...

Hiểu rõ về pháp môn niệm Phật

Nhân ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài ...

Làm sao để được vãng sanh?

Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã.

Tín: Là tin có: tự, th ...

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì ...

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn ...

Niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn có thể bị trở ngại

Khi đưa ra một chương trình tu tập để “Nhất tâm bất loạn” thì đối với những người căn cơ cao, chư đại Bồ-Tát là chuyệ ...

Ý nghĩa của việc ngồi tọa thiền niệm Phật
Mục đích của phương Pháp tọa thiền

Tọa thiền là một phương pháp rất thông dụng, chẳng những trong đạo Phật mà ở ngoại ...