Nhac chú đại bi tiếng việt mới nhất

Загрузка...

Tìm hiểu về Chú Đại Bi trong Phật Giáo

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của ...