Thông tin về Ngày xuất hành tốt

Xem ngày giờ xuất hành

Xem ngày giờ xuất hành là việc rất đối với mỗi người khi có dự định đi làm ăn xa. Hay để công việc quan

Bảng tính ngày xuất hành tốt nhất

Hai và Tám 2 – Lưu Niên Ba và Chín 3 – Tốc Hỷ * Tư và Mười 4 – Xích Khẩu Giêng và Bảy

Các ngày “Vãng vong” tránh xuất hành, động thổ

Tháng Giêng tránh ngày Dần Tháng Hai tránh ngày Tị Tháng Ba tránh ngày Thân Tháng Tư tránh ngày Hợi Tháng Năm tránh ngày Mão