Mệnh bạch lạp kim mới nhất

Загрузка...

Khái niệm Bạch Lạp Kim

Bạch Lạp Kim: Vàng trong sáp

HÀNH KIM :

Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim
Mộc mệnh nhược phòng ...