Thông tin về Giải hạn sao thái bạch

Hướng dẫn cách giải hạn sao Kế Đô

Theo quan niêm dân gian, mỗi năm đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Tuy nhiên khi gặp được sao tốt chiếu mệnh thì năm

Hướng dẫn cách cúng hóa giải sao Thái Bạch

Theo người xưa trong 9 ngôi sao chiếu mạng thì có 3 sao xấu, 3 sao tốt và 3 sao còn lại là sao trung

Giải hạn và chuyển nghiệp

“Nam La hầu – Nữ Kế đô”, rồi “Thái bạch đi sạch cửa nhà” là sự ám ảnh mỗi khi năm mới vừa tới. Vậy