Đặc điểm của công tác văn phòng mới nhất

Đặc điểm của những  tòa nhà văn phòng hình chữ L là gì?

Những toà nhà văn phòng có hình chữ L có những góc khuy ...