Cúng cô hồn gồm những gì mới nhất

Từ xưa tới nay tất cả mọi người đều xem tháng 7 là tháng cô hồn, tháng mà vong linh dưới âm phủ được mở cửa quan môn ...