Chuẩn đề bồ tát mới nhất

Загрузка...

Chú Chuẩn Đề được hiểu là gì?
Chú Chuẩn Đề là gì

Chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. ...