Văn khấn lễ đàm tế hết tang trừ phục

Chia sẻ ngay

Lễ đàm tế: Cất khăn tang. Huỷ đốt các thứ thuộc phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính. Bỏ bàn thờ tang. Thu cất các bức trướng. câu đối viếng.

15323_1d891Bài khấn:

(Lễ trừ bỏ tang phục)

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày tháng….năm…..(Ảm lịch)
Con là: ,………..
Con thờ tự, cùng cả họ
Nhân dịp tuần Đàm tế, kính sửa lễ bạc, cùng các lễ vật
Dâng lên cha (mẹ) mà rằng:
Than ôi!
Thân phụ (mẫu) đi đâu, cõi trần vắng mặt,
Trời cao có thấu;
Mỏi mắt trông chờ, giọt lệ chứa chan.
Kể từ khi cưỡi hạc linh lên cõi thần;
Kể tháng đã ha năm hai mươi bảy tháng, qua tiết Đại tường.
Kể từ lúc bóng câu qua cửa sổ;
Tính ngày vừa bảy trăm tám mươi ngày – là tuần Đàm tế.
Thôi từ đây tang sự hết rồi. Lễ hung thành cát.
Đạo con phụng sự. Lòng hiếu tăm thành Trên linh toạ một tuần chay nhạt.
Dưới suối vàng cha (mẹ) hãy chứng tình.

Cẩn cáo!