Văn khấn lễ cúng ba ngày

Tục này không thống nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau khi chôn. Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “ngu” nghĩa là “yên”, tức là ba lần tế lễ cho yên hồn phách, theo “Thọ mai gia lễ” thì khi chôn xong, rước linh vị về đến nhà tế sơ ngu. Làm sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) làm lễ tam ngu.

Bài văn khấn:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
Đức Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân
Đức Gia tiên và các hương linh nội, ngoại
Hôm nay ngày….tháng….năm……(Âm lịch)
Con trai trưởng là:…….
cùng toàn gia quyến
Nhân ngày Tế Ngu (cúng ba ngày) theo nghi lễ cổ truyền
Chúng con kính sửa trầu rượu, cụ soạn
Dâng lên trước linh toạ khóc mà than rằng:
Than ơi!
Vật đổi sao rời, mây bay, trăng khuyết
Khá trách thay tạo hoá đa đoan.
Chi đến nỗi đàn con đau đớn.
Nhớ cha (mẹ) xưa tính nết thảo hiền, dưới nhường trên kính,
Ngoài làng trong họ, kẻ mến người yêu Tưởng cảnh đoàn viên
Trời cho sống tròn tám chín mười mươi tuổi;
Để đền công ơn ba năm bú móm,
Sẻ ngọt chia bùi một nhà sum họp
Trời cho sông đủ ba vạn sáu ngàn ngày
Đê đền ơn chín tháng cưu mang, đẻ đau mang nặng.

ban_thoThương ơi!
Tóc tơ chưa báo, công đức chưa đền.
Bỗng đâu một phút hơi tàn,
Âm cung hạ cánh muôn năm giấc mộng;
Chia Bắc rẽ Nam, đành rằng phách lạc bơ vơ
Tàng hiềm đã yên một giấc,
Hồn bay phảng phất biết đâu mà về.
Dẫu khóc vắn, than dài, tim đâu cho thấy;
Dẫu tối kêu sớm gọi, khôn nỗi dò la.
Thôi thỉ thôi!
Hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi;
Không còn sớm tối trông nom, khuyên răn lủ cháu.
Sông mỗi người một nết, chết mỗi người một chứng;
Không còn người ngày đêm dạy bảo, săn sóc đàn
con.
Nay sơ Ngu Tế (Tam Ngu Tế) dâng chút lòng thành
Đĩa muôi, lưng cơm, chén canh, đài rượu.
Công đức cao dày; trên linh toạ chứng tinh chay nhạt;
Khóc than kể lể, dưới suôi vàng thoả chí vẫy vừng.

Cẩn cáo!

Loading...