Lựa chọn vị trí và hướng phòng như thế nào?

Khi chọn hướng phòng, lấy bề mặt đón được ánh sáng mặt trời nhiều nhất làm hướng.

dieu-hoa

Có thể dựa vào năm sinh để chọn vị trí cho phòng:

–   Người sinh năm Tý kỵ nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–    Người sinh năm Sửu kỵ nhà ở Tây Nam, lệch

Nam hướng ra Đông Bắc, lệch Bắc, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–   Người sinh năm Dần kỵ nhà ở Tây Nam, lệch Tây hướng ra Đông Bắc, lệch Đông, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Mão kỵ nhà ở chính Tây hướng ra chính Đông, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

–  Người sinh năm Thìn kỵ nhà ở Tây Bắc, lệch Tây hướng ra Đông Nam, lệch Đông, nên chọn nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–   Người sinh năm Tỵ kỵ nhà ở Tây Bắc, lệch Bắc hướng ra Đông Nam, lệch Nam ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–   Người sinh năm Ngọ kỵ nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Mùi kỵ nhà ở Đông Bắc, lệch Bắc hướng ra Tây Nam, lệch Nam, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

–   Người sinh năm Thân kỵ nhà ở Đông Bắc, lệch Đông hướng ra Tây Nam, lệch Tây, nên chọn nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

–  Người sinh năm Dậu kỵ nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây, nên chọn nhà ở chính Đông hướng ra chính Tây.

–   Người sinh năm Tuất kỵ nhà ở Đông Nam, lệch Đông hướng ra Tây Bắc, lệch Tây, nên chọn nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam.

–   Người sinh năm Hợi kỵ nhà ở Đông Nam, lệch Nam hướng ra Tây Bắc, lệch Bắc, nên chọn nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

Loading...