Những điều cơ bản về Phật giáo cần biết

Загрузка...

Linh hồn có hay không?

Cho đến nay, nhiều người vẫn cho là có sự tồn tại của linh hồn và khi con người chết đi, nhưng phần hồn thì vẫn tồn t ...

Tìm hiểu về đại bi tâm và đại bi thần chú
Chú đại bi là gì?

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công ...

Sự linh ứng và nhiệm mầu của câu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”

“Nếu nữ nhân thế trần. Mong sinh được nam tử. Hoặc mong con là nữ. Hãy trai tịnh khiết thân. Thường lễ bái Quan ...

Huyền nhiệm Chú Đại Bi
Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng ...

Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học

“Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn gi ...

Chân lý cuộc sống qua những lời Phật dạy

Trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo và cũng không có gì đúng hoàn toàn. Mỗi một sự việc đều được đánh giá theo 2 ...

Lời Phật dạy và khoa học

Sau đây là một số lời Phật dạy đối chiếu với sự tìm hiểu của các nhà Khoa học:

I )- Vi sinh vật, âm thanh1)- Vi si ...

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ...

Ngồi thiền nâng cao hiệu quả công việc và sức khỏe

Cuộc sống, công việc hằng ngày trở nên bộn bề nó làm chúng ta mệt mỏi. Vì thế ngày mới của chúng ta sẽ bớt hiệu quả đ ...

Cuộc đời hòa thượng Thích Thiền Tâm
Cuộc đời của hòa thượng Thích Thiền Tâm

Từ xưa các cao Tăng hiểu đạo, sau khi viên tịch các Ngài giống như : Nhạn quá ...