Những bài Kinh phật hướng thiện con người

Kinh Phật là những bài Kinh Phật, những lời Phật dạy và là những bài kinh Phật tụng hằng ngày như Chú Đại Bi, Kinh A Di Đà, Kinh Tu Đại Hạnh, Kinh Phật Bà La Mật…. Nhằm hướng thiện con người, giúp con người tu nhân tích đức, hiểu sự đời và tạo hóa vạn vật. Để tâm hồn thanh than và sống có ý nghĩa hơn.

Загрузка...