Thế nào là thiên can ngũ hợp

Giáp Kỷ hợp hoá Thổ. Ất Canh hợp hoá Kim. Bính Tân hợp hoá Thủy. Đinh Nhâm hợp hoá Mộc. Mậu Quý hợp hoá Hoả.

12DiaChiChuaNhanNguyenNguHanh

Cái gọi là Thiên can ngũ hợp là chỉ vai trò lẫn nhau của 5 nhóm thiên can biến đổi sinh ra như: Bính Tân hợp hoá Thủy, chỉ thiên can Bính gặp thiên can Tân, Binh vốn là Hỏa. Tân vốn là Kim, nhưng hai thiên can này khi kết hợp với nhau lại có phản ứng, tổ hợp lại thì lại biến thành thủy, giống như phản ứng hoá học thông thường, tính chất của hai vật là biến đổi, thì sẽ sinh ra chất mới. Tất nhiên trên thực tiễn ứng dụng, hợp hoá có điều kiện tương đối nghiêm ngặt, hơn nữa không thể cứ nhìn thấy Bính Tân là cho rằng đã biến thành Thủy. Bính Tân như vậy từ đó suy luận tiếp những thiên can sau.

Loading...