Kỳ môn độn giáp dưới góc độ khoa học

Trong quá trình diễn nghĩa của Kỳ môn Độn giáp dùng bát quái để ghi lại phương vị, dùng mười thiên can để ẩn đi trong số đó, dùng ghi chép cửu cung để ghi chép lại sự giao thoa giữa thiên tượng và địa tượng (các hiện tượng của trời và đất), dùng bát môn để ghi chép lại sự việc của con người, dùng cửu tinh bát thần để ghi lại môi trường của Chu Tào. Có thời gian, có không gian sẽ biểu hiện một cách đầy đủ những trí tuệ vũ trụ quan của người xưa.

images

Chúng ta đều biết điều làm ảnh hường đến phúc họa cát hung của chúng ta không chỉ là phương hướng trong khái niệm không gian trái đất, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn trăng lại khuyết, xuân đi thu tới không phải là không có quan hệ thông tin với cuộc sống sinh hoạt của chúng ta: mà mặt trời mọc mặt trời lặn, xuân đi thu tới lại chính là kết quả của sự vận động biến đổi cùng với thời gian của các hành tinh trong vũ trụ. Cũng là không gian, phương hướng, hay trong thời gian không giống nhau, dùng vũ trụ quan để xem xét quả thực là không hoàn toàn giống nhau.

Chính vì vậy mà nói rằng Kỳ môn Độn giáp là môn khoa học vũ trụ vĩ mô, có quan niệm thời gian, không gian, chính là một môn học vượt thời đại nghiên cứu các động lực của thời gian và không gian.