có hợp tuổi cưới nhau không

nam 3/12/1997 nữ 11/2 /1997 có hợp tuổi không